POL͍TICA DE QUALITAT I MEDI AMBIET DE L'EMNPRESA

Agramunt, 25 d'octubre de 2016

AUTOCARS AGRAMUNT SL, dins de la seva política de millora continua, promourà la implantació dels principis expressats a continuació com a part del seu compromís amb la qualitat, el medi ambient, la seguretat vial i la seguretat i salut dels treballadors:

â??Oferir serveis de transports de viatgers per carretera que sâ??ajustin a les necessitats dels seus clients i usuaris, eliminant o minimitzant al màxim el seu impacte negatiu sobre el medi i els riscos sobre la vida i/o salut dels seus treballadors, vianants, ciclistes, altres conductors...â?

Per aconseguir aquests compromisos establim els següents principis:

  • Proporcionar formació i informació per a aplicar a cada lloc de treball de procediments que asseguren uns estàndards de qualitat, la protecció al medi i la seguretat vial i dels treballadors
  • Complir la legislació aplicable i altres acords als que lâ??empresa estigui voluntàriament adscrita, així com als requeriments del client quan existeixin.
  • Prendre les mesures necessàries per a reduir lâ?? impacte ambiental produït durant la prestació del servei per part de AUTOCARS AGRAMUNT.
  • Informar als proveïdors i subcontractistes del nostre compromís amb la qualitat, el medi ambient, la seguritat vial i dels treballadors i promoure la seva implicació en els mateixos.
  • Revisar periòdicament el procediment que es segueix en la implantació dels principis ambientals, de seguretat i de la qualitat per a poder assegurar així la millora contínua de la protecció al medi, a la salut dels treballadors, la seguretat vial i de la gestió de la qualitat mitjançant el compliment del programa de gestió.
  • Compromís de millorar contínuament la eficàcia, establiment i seguiment dâ??un Pla de Millora amb lâ??administració i complir amb els requisits de la Norma UNE-EN 13.816.
  • Emprar les millors i més netes tecnologies disponibles, d'aplicació econòmica viable.
  • Fomentar la prevenció de la contaminació i la cultura de la seguretat i salut en el treball.

La direcció de AUTOCARS AGRAMUNT es compromet a examinar i revisar la seva Política de qualitat i Mediambient de manera periòdica i a comunicarla a tots els seus treballadors, col·laboradors i públic en general.


La Direcció